31-08-06

De familiekroniek Smeets

Is het verhaal van de familie Smeets uit Beersel (nu Kinrooi), in 1727 huwde Smeets Henricus met de weduwe Joanna Lemmens en startte zo het geslacht Smeets, met zowel een Belgische als Nederlandse tak.
Deze kroniek is een lijvig boek geworden met circa vierhonderd paginas op A4-formaat en voorzien van een harde kaft.
Naast kopieën van doop- , huwelijk- en overlijdensakten, testamenten, bidprentjes, notariële akten en kadastrale gegevens bevat het boek zeer veel foto's.

Belangstellende kunnen op dit boek, dat ca 50 € gaat kosten (zonder eventuele verzendingskosten), hier intekenen.

08:32 Gepost door ® Roots in Genealogie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: familiekroniek |  Facebook |

30-08-06

Oude beroepen

Heeft U bij je voorvaderen ook enkele met van die vergeten en niet meer bestaande beroepen zoals een blokmaker, een mandenvlechter enz. En wil je Uw kwartierstaat of familieboek opfleuren met enkele tekeningen of foto's van deze oude beroepen dan moet je beslist een op deze site kijken Of ook op deze franse site gaan kijken.

20:18 Gepost door ® Roots in Genealogie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: genealogie, oude beroepen |  Facebook |

26-08-06

Onderwijs in Heppen

Jos en Andy Caerts bestuursleden van de Heppense Heemkundige Kring voltooiden een boek over het onderwijs in Heppen.
Het boek telt 54 bladzijden en werd geïllustreerd met fotomateriaal uit het eigen heemkundig archief.

Belangstellende kunnen het boek bestellen tegen 10 euro bij de Heemkundige Kring Heppen of rechtstreeks bij de auteur Jos Caerts 011/34 34 36

20:22 Gepost door ® Roots in Heemkunde | Permalink | Commentaren (0) | Tags: heemkunde, genealogie |  Facebook |

Repertorium van Nederlandse gemeenten.

Dit repertorium biedt een volledige lijst van alle gemeenten die in Nederland vanaf 1812 tot 2006 bestaan hebben inclusief alle bekende varianten van de gemeentennamen. Daarnaast laat het zien uit welke gemeenten een nieuwe gevormd is of in welke gemeente een oude is opgegaan.
Dit is een project van "Historisch Geografisch Informatiesysteem van Nederland".
Is verkrijgbaar in boekvorm Ad van der Meer, Onno Boonstra. Den Haag , DANS, 2006; ISBN 90 6984 495 8 Dans data Guide 2.

Maar u kan het ook gratis downloaden in pdf formaat (310 blz)

17:30 Gepost door ® Roots in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: repertorium, nederland, genealogie |  Facebook |

25-08-06

Poorters en buitenpoorters

Dat de bewoners van een stad in het oud regime een eigen statuut hadden weten de meeste genealogen wel. Zo had een stad haar eigen wergeving, rechtspraak en eigen rechters.
Behalve de poorters woonden in een stad nook ghedieden en vreemden. De poorters poortersrechten maar de ghedieden hadden dan weer voordelen die de poorters moesten missen.De registratie van de nieuwe poorters gebeurde vaak in de stadsrekeningen. Maar er bestaan ook echte poorterregisters. Deze registers zijn een uitstekende genealogische bron.

Hoe werd men poorter of buitenpoorter ?Het poorterschap was in de eerste plaats erfelijk, je werd poorter of buitenpoorter omdat je ouders of een van beide ook poorter of buitenpoorter waren. Je kon het ook verwerven door een huwelijk of gewoon weg kopen.

Waarom werd men poorter of buitenpoorter ?

Aan het poorterschap waren veel voordelen verbonden, zo konden enkel poorters bepaalde ambten uitoefenen, ze werden van bepaalde belastingen vrijgesteld en genoten een bijzonder rechtsbescherming.
Een belangrijke vrijstelling van de poorters was die van het "beste hoofd". Daardoor kon de heer bij een erfenis niet het beste stuk van de nalatenschap opeisen. Dat is de reden dat veel bewoners van het platteland trachtte om het buitenpoorterschap te verwerven. Een buitenpoorter was ook vrijgesteld van een belasting geheven wanneer een gediede of vreemdeling huizen verkocht of met rente belaste. Deze belasting noemde men de issuwe, hier bestaan ook registers van.

16:46 Gepost door ® Roots in Genealogie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: genealogie |  Facebook |

23-08-06

Paleografie

Paleografie (Grieks paleios- oud en graphein - schrijven) is de studie van het schriftwezen in het verleden. Ze houdt zich bezig met het bestuderen en ontcijferen van oude handschriften en archiefstukken.
Iedere genealoog die regelmatig in de archieven opzoekingen deed kent ongetwijfeld de oude handgeschreven archiefstukken. Voor onervaren bezoekers van de archieven leverde dit vrij vaak problemen op bij het lezen en verkeerde interpretaties komen dan ook vaak voor. Enige voorkennis is zeker gewenst.

Enkele begrippen:

Regel : letters naast elkaar in horizontale volgorde.
Schrijflijn : de basis van een regel.
Schrijfspiegel : ruimte op een bladzijde die ingenomen wordt door schrift;
Kantlijn : begrenzing van een schrijfspiegel.

Letters

we onderscheiden "majuskels" en "minuskels" hoofd- en kleine letters zouden we kunnen zeggen. Ze verschillen evenwel niet zo zeer in grootte maar wel in structuur.Soms worden worden letters ook zo met elkaar verbonden dat ze hun struktuur verliezen of veranderen we spreken dan van een "ligatuur"

Afkortingen

Tot ongeveer de achtiende eeuw werden er veel afkortingen gebruikt.
1. Suspensie: afkorting ( S = Sint of St)
2. Contractie: samentrekking het middelste deel werd weggelaten ( Johannes = Joes)
3. Vervanging: met bijzondere tekens ( & ipv van en)

Wil je meer weten over paleografie dan moet beslist deze site bezoeken. Hier kan je on-line een cursus volgen ook kan je de cursus downloaden en hem op je eigen PC bestuderen.

09:57 Gepost door ® Roots in Genealogie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: genealogie, paleografie |  Facebook |

19-08-06

Ancestral Author

Iedere genealoog wil uiteindelijk wel ooit zijn opzoekingen publiceren sommige pakken het dan groot aan en schrijven een lijvig familieboek. Andere willen het meer beperkt in de familiekring houden met een eenvoudige kwartietstaat met foto's en kopies van akten ed. Tegenwoordig heeft praktisch elk genealogisch programma wel de mogelijkheid om zulk een uitvoer te maken. Ben je niet tevreden dan kan je dit nog gaan bewerken met andere programma's.
Op de markt zijn er verschillende programma's die je bij dit werkje kunnen helpen. Een programma dat volgens mij net iets meer aan boord heeft is Ancestral Author. Dit programma maakt vertrekkende van een Gedcom een PDF met klikbare links, je kan ook foto's en teksten invoegen. Plus je kan later ook de PDF uitdrukken voor wie graag een hardcopy heeft.
Ancestral Author is een engels programma maar je kan makkelijk de keywords.txt file aanpassen en zo krijgt je alles het in nederlands.

Voorbeeld PDF-file

Het programma kan je hier downloaden.

17:14 Gepost door ® Roots in Software | Permalink | Commentaren (2) | Tags: genealogie, software |  Facebook |

18-08-06

Bronnen uit het oud Regiem

De parochieregisters zijn de meest bekende bronnen uit het oud regiem (ancien régime) maar zeker niet de enige bronnen die kunnen geraadpleegd worden door de genealogen.
Een belangrijke bron zijn de Weesakten. De wetgevend beschikkingen i.v.m. het weesbeheer waren in het ancien régime verschillend van streek tot streek.

Wie was wees?

Weeskinderen zijn minderjarige die één of beide ouders verloren hebben. Van streek tot streek was de leeftijd waarop men meerderjarig werd verschillend gewoonlijk tussen 11 en 28 jaar. Tot aan de invoering van het Franse Burgelijk Wetboek (1804) was dit 25 jaar.

Wie nam het weesbeheer waar ?

In de late middeleeuwen ontstond de schepenvoogdij omdat men meende het kind ten allen prijze te moeten beschermen en dat zijn goederen ten zijnen bate moesten beschermd worden. De voogden moesten vanaf dan verantwoording afleggen tegenover de schepen (in de dorpen) of de weesheren ( die in de steden de taak van de schepen overnamen). De voogden werden door de schepenen uit de lijst van de naaste bloedverwanten gekozen.

De Voogden

Wezen werden tot aan hun meerderjarigheid onder voogdij gesteld er was wel een stilzwijgende overeenkomst dat een huwelijk, het aannemen van een geestelijke staat of een openbaar ambt een einde maakte aan de voogdij. De opgedragen voogdij was de meest verpreide, na het overlijden van een van de ouders moest de andere binnen de 14 dagen en 6 weken aan de weeskamer het verzoek richten om een voogd te benoemen. De voogden waren bij voorkeur mannelijke bloedverwanten, meestal de grootvader, broer of oom van de wees. Er waren twee voogden een van vaderszijde en een van moederszijde deze moesten dan de eed afleggen na de aanvaarding van hun benoeming. Er werd ook een medevoogd op verzoek van de voogden aangesteld door de weeskamer om bij overlijden de opvolging te verzekeren.
De voogden moesten zich borgstellen tot zekerheid van hun beheer, zo moesten ze een inventaris opmaken van alle roerende en onroerende goederen van de minderjarige en jaarlijks moesten ze rekenschap geven aan de weeskamer. De inventaris die neergelegd moest worden bij de weeskamer diende als controle bij het einde van de voogdij.

De staat van goed

Of ook boedelbeschrijving werd door voogd opgemaakt vooraleer tot het voogdijbestuur over te gaan. Deze moest een nauwkeurige beschrijving van het vermogen van de minderjarige bevatten. Deze moest binnen een zeer korte tijd na de eedaflegging, op straf van boete, gebeuren. Maar ook hier konden de voogden makkelijk een verlenging krijgen van de termijn vooral indien er schulden waren.
De staten van goed werden overgeschreven in de weesboeken en kregen kracht van authenticiteit. De Staat van goed diende later als basis voor de rekenschap van de voogd en de verdeling van de erfenis, daarom vinden we naast de opsomming van de goederen ook het huwelijksregime van de echtgenoten en afschriften van huwelijkscontracten terug.

De weesrekening

Bij het einde van een voogdij maakten de voogden een eindreking op. De weesrekeingen bevatten al de uitgaven die de voogden moesten doen voor de wezen ze laten ons nu toe het dagelijks leven van onze voorouders op de voet te volgen.
De voogden stonden ook in voor de belegging van de weespenningen. Dir kon gebeuren door aankoop van onroerende goederen of renten. Tot de 15de eeuw was de belegging van weespenningen meestal een lening van beperkte duur tegen een intrest van 10%. Later werd dir een rentekoop waarbij men met beschikbare kapitaal lijfrente of erfrente kocht die ten allen tijde konden gelost worden.

12:00 Gepost door ® Roots in Genealogie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: weesbeheer, genealogie |  Facebook |

10-08-06

Kwartierstaat

Een kwartierstaat is een opstelling van de genealogische gegevens van de voorouders van een bepaald persoon. De kwartierstaat geeft het volledigste overzicht van de voorouders. De persoon van wie wordt uitgegaan is de kwartierdrager (draagster) of probandus (probanda). Iedere opklimmende generatie noemt men een parentatie.
Iedere persoon die in de kwartierstaat opgenomen wordt vormt zijn eigen kwartier. Het woord werd ontleend aan de vier kwartieren van een wapenschild waarin de wapens van de vier grootouders werden geplaatst.
De probandus (I) heeft 2 ouders (II), 4 grootouders (III), 8 overgrootouders (IV)16 betovergrootouders (V) enz...

Lees ook

15:32 Gepost door ® Roots in Genealogie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-08-06

Etymologie

Vroeg of laat komt een genealoog bij Etymologie terecht, zeker als hij aan zijn familieboek begint zal een hoofdstukje Etymologie niet mogen ontbreken.
Namen waren altijd al van groot belang voor de mens en de samenleving Ze spelen een grote rol in ons leven, niemand wil een nummer zijn, als we iemands naam verkeerd schrijven of uitspreken maakt men ons daar wel dadelijk op attent.

In onze westerse wereld zijn ouders reeds lang voor de geboorte bezig met het kiezen van een geschikte naam voor hun kind. Dat is niet overal zo, bij de Masai krijgt een kind pas een naam als het één jaar oud is. Dan heeft het volgens de Masai pas een eigen karakter en heeft het recht op een naam. Anders zou de naam indien het kind vroegtijdig sterft weggegooid zijn.
In Japan mochten de kroonprins en zijn echthenote wel dochtertje aan het publiek en de mediatonen maar het kreeg pas na zeven dagen een naam, en wel van de grootvader.

Onze namen

1. Unieke Namen.
Oorspronkelijk had iedereen een unieke naam, bv Adam ( mens), Noach (rustgevend) ...enz. Naarmate de bevolking toenam moesten de namen aangepast worden om het onderscheid te kunnen maken. Zo ontstonden de dubbele namen, denk in dit verband maar aan het Nieuwe Testament waar ook enkele leerlinen van Christus zo een dubbele naam bezatten, bvb Jacobus ( de Meerdere en de Mindere)

2. Eénnamen en Dubbelnamen
Bij de Germanen kende men het stelsel van éénnamen, vaak waren dat "wensnamen" zoals Brecht (schitterend, beroemd). Om een onderscheid te kunnen maken kregen de kinderen dan een dubbelnaam die samengesteld was uit de namen van de voorouders. Zo ontstond dan uit namen als Bern en Hard de nieuwe naam Bernhard ( Als een beer zo sterk) en uit Wolf en Gang de naam Wolfgang (als een wolf ten strijde gaan). Ook voor vrouwen zien we deze naamgeving, Alde en Gonde (ervaren en strijd) en Mecht en (h)ilde (machtige strijdster).
Later ging de betekenis van samenvoegingen verloren en onstonden er zinloze combinaties zoals Hildegonde (strijd en strijd) en Gerbrand (speer en zwaard).

3. Afstamming, herkomst, beroep en eigenschap
De Karolingers, waar de -ing in de naam betekent "zoon van, verwant met", zijn genoemd naar Karel de Grote. In dit geslacht waren meer mannen met de naam Karel en zo kregen we dan Karel de Dikke, Karel de Kale...enz.
Later ging men de koningen aanduiden met nummers (Hendrik VIII en Albert II).
Vanaf de 11de eeuw wordt er aan de voornaam van de vader, soms ook bij de moeder, het achtervoegsel -zoon (sone) toegevoegd. Dit vervaagt soms al snel tot -sen of zelf tot -s. Denk maar aan de namen Jans(s)ens(s) en Pe(e)ters...enz.
Bij namen die op -en uitgaan verviel de -en en er kwam er een -s bij. Denk bvb aan de naam Moonen die plots Moons werd.
Een andere vorm van afleidingen zijn de namen met -mans: Peetermans (afstamming), Puttemans (herkomst) en Boermans (beroep).

4. Latinisering
In de renaissance was het plots de mode een latijns, meestal vertaalde, naam aan te nemen. Mercator heette eigenlijk Kreemer (marktkramer, en een beroepsnaam), terwijl Mantelius zijn naam komt van Mantels ( maker van) en Coperus moet een Kuiper geweest zijn.

5. Kerk en Staat
Het Concilie van Trente legde in de zestiende eeuw de verplichting op tot het hebben van een vaste familienaam, zodat de afstamming via het geboorte-, huwelijks- en overlijdensregister in iedere parochie geregistreerd en gekontoleerd konden worden. Na de Franse Revolutie werd dit vervangen door De Burgelijke stand zoals we die nu nog kennen. Deze verplichting heeft bij sommige bevolkingsgroepen tot vreemde namen geleid. Zo kende bvb de Joden geen familienaam naar westerse traditie en moesten nu een familienaam kiezen om zich bij de nieuwe instellingen te kunnen laten registreren.
Zo ontleende de rijke bankiersfamilie uit Frankfurt am Main hun naam aan het rode uithangbord dat aan hun huis hing en ontstond de naam Rothshild. Ook namen van bloemen inspireerde voor nieuwe namen en zo ontstonden namen als Rosenthal, Rosberg; Lilienfeld...enz.
Sommige Joden wilden niet weten van deze nieuwe naamgeving en dan gaven de ambtenaren, soms op pesterige wijze, zelf een naam. Zo ontstond dan de naam Streisand, denk aan de Amerikaanse zangeres. Streusand werd in de huizen en boerderijen op de grond gestrooid om dan vervolgens met het vuil samen geveegd te worden. Andere voorbeelden zijn Zuckertort, Spiegelglass...enz.
Ook in Nederland namen sommige het niet zo ernstig bij de nieuwe naamgeving en volgde ze bij de ambtenaar de inval van het ogenblik en onstonden namen als Naaktgeboren; kalfsvel en Borst.

5. Vondelingen
Vondelingen kregen meestal niet de naam van de familie waar ze terecht kwamen maar werden genoemd naar de vindplaats of tijdstip. Zo onstonden namen als Kerkstoel en Klimop. Vrijdag en Middernacht verwezen dan weer naar het tijdstip.

Meer Lezen ?

13:48 Gepost door ® Roots in Genealogie | Permalink | Commentaren (2) | Tags: etymologie, genealogie |  Facebook |

07-08-06

Opzoek naar je voorouders?

Wil je ook starten met het opzoeken van je "roots"? Dan kan je eerst eens gaan kijken op GeneaNet of andere genealogen niet reeds je stamboom opgezocht hebben.
Allicht zal je wel niet je volledige stamboom vinden, stamboomonderzoek vergt vele uren zoeken in de archieven, maar mischien heeft iemand net die link wel gevonden die jij over het hoofd zag.


Genealoige: zoek uw voorouders op, publiceer uw genealogie, consulteer de burgerlijke stand ... Zoeken in :
Al mijn familienamen
Heel GeneaNet

Familienaam :
Gemeente :

13:40 Gepost door ® Roots in Genealogie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: genealogie, web |  Facebook |

03-08-06

Software: Transcript

Erger je je ook steeds over het steeds heen en weer schakelen tussen de digitale foto en uw tekstverwerker? Dan is het uitstekend Freeware programma Transcript de oplossing, het helpt je bij het transcriberen van teksten en digitale foto's. Transcript verdeelt het scherm in twee delen, die aanpasbaar zijn. In het bovenste helft wordt de foto getoond en in de onderste helft heb je een tekstverwerker waar de tekst kan ingevuld worden. De grootte van elke helft kan aangepast worden. Om het werken te vergemakkelen kan je ook met sneltoetsen werken. Het programma kan je hier downloaden:
Transcript

23:33 Gepost door ® Roots in Software | Permalink | Commentaren (0) | Tags: software, genealogie |  Facebook |

Eerste bericht

De bedoeling van deze blog is een aanvulling te zijn van mijn website Genea-WebPagina, een site met limburgse roots.Naast mijn eigen stamboom tracht ik mijn naamgenoten in kaart te brengen. Verder bidprentjes, overlijdensberichten, wapenschilden, enz..Nieuwsgierig? Kom dan eens kijken op Genea-WebPagina

20:59 Gepost door ® Roots in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |